Category Archives: SOLUTIONS

Smart Mobile Workforce Hub for Humans and IoT Devices

Asta Workforce Smart Hub by Asta Labs is a new-generation cloud computing solution for managing mobile workforce. In the first place, it is a regular workforce system that provides classical workflow and workforce management functions of worker skills and availability management, team composition and scheduling, worker and team tracking and communication, trouble ticketing and order management, task assignment and task status and progress monitoring, etc. But the system also acts as a smart hub for IoT devices, chat bots, voice bots and voice assistants, which handles dialogues with humans and devices, converts their messages into task orders that are dispatched to mobile teams and their members, and conveys back the information on ordered tasks’ completion and status.

assistant

The dialogues with customers and devices and the communication with workforce can be handled using multiple types of channels via appropriate modules and plugins: Internet chat bots installed in web pages and integrated into messenger apps, in particular Facebook Messenger; Internet voice assistants like Google Assistant, Amazon Alexa, Orange Djingo; telephone voice bots; 2G mobile network USSD and SMS channels, Internet of Things gateways; workgroup applications, in particular of Microsoft Teams/Office365 solution. The inbound and outbound messages can be additionally routed via AI services of speech to text conversion and language translation.

Asta Workforce Smart Hub can be used by the telecom services provider as a system that supports the company’s operations and increases their efficiency. More readily, as it provides numerous APIs to integrate with the provider’s or the provider customer’s product catalogue, workflow management, billing and payment solutions, Asta Workforce Smart Hub can be treated by the provider as a multitenant platform for offering innovative 5G cloud services to their business customers – supporting business processes of product marketing, order management, resource provisioning, service activation, trouble ticketing.

Inventory of Things

Recent advances in digital and radio technologies enable practically every kind of device to be connected to the Internet. The ability to communicate — gather data and send commands — with household appliances, vehicles and other means of transport, measurement and diagnostic devices as well as with manufacturing and distribution control equipment brings about innovative solutions and services in such areas as digital healthcare, smart energy production and distribution, logistics and transportation, mobile workforce management, personal and property security, connected home and smart city. In a few years the Internet of Things (IoT) is expected to cover 50 billion devices, eventually changing the technical and business models of offering services. That however, will make service providers dependent on IoT solutions face a unique challenge of managing hundreds of thousands of connected devices.

Solution

Asta Labs’ answer to the challenges of IoT is Asta Inventory of Things — Asta IoT — a resource inventory solution that provides for managing the IoT equipment and infrastructure. Asta IoT enables defining the models of IoT resources and managing the configuration and state of IoT devices in real time, as well as managing the processes of IoT resource deployment and maintenance. Rich multimedia information in the form of photos, videos, documents, figures, floor plans, etc., can be presented using road and satellite maps and 3D visualisations, both on mobile devices and on interactive multimedia large-screen panels. Asta IoT is a new generation inventory solution — a communitized system, with real time notifications, instant messaging, on-line content uploading and tagging, etc.

Technology

Asta IoT is a mobile cloud computing system that supports a true SaaS model. System services are deployed on-line on scalable and secure public and private platforms from Microsoft — Windows Azure-based clouds and Windows Server-based infrastructures. User applications for smartphones, tablets and workstations, and large-screen panels are downloaded on-demand from the app store. The system uses Microsoft’s Bing Maps technology for geographical mapping as well as Asta Surveys and Asta Workflow-Workforce technologies for process management. By default, Asta IoT offers interfaces to IoT devices connected to the Internet by means of the LPWA technology developed by Sigfox — cost-effective and secure 4L (Low Power-Long Range-Low Traffic-Low Cost) technology with which, e.g., the largest IoT network in Europe has been built — the network of Cellnex Telecom has 1.3k base stations, each with the capacity of 1M devices.

(in Polish)

Rozwój technologii cyfrowych i radiowych pozwala obecnie na dołączenie do sieci Internet urządzeń praktycznie każdego rodzaju. Możliwość komunikacji – pobierania danych i wysyłania komend – z urządzeniami powszechnego użytku, pomiarowymi i diagnostycznymi, sterującymi produkcją i dystrybucją, ze środkami transportu przynosi nowatorskie rozwiązania i usługi w takich obszarach jak ochrona zdrowia, produkcja i dystrybucja energii, logistyka i transport, zarządzanie zasobami ludzkimi, ochrona mienia, inteligentne miasto czy dom. W perspektywie kilku lat Internet Rzeczy (IoT) ma objąć 50 miliardów urządzeń, ostatecznie zmieniając techniczne, ale też biznesowe, modele świadczenia usług. Usługodawcy korzystający z rozwiązań IoT staną jednak przed unikalnym wyzwaniem, jak zarządzać setkami tysięcy komunikujących się urządzeń.

Rozwiązanie

Odpowiedzią Asta Labs na wyzwania IoT jest Inventory of Things – system inwentaryzacji urządzeń i infrastruktury IoT. Pozwala on na definiowanie modeli oraz zarządzanie w czasie rzeczywistym konfiguracją i stanem zasobów IoT, jak również zarządzanie procesami instalacji i utrzymania. Bogata multimedialna informacja w postaci zdjęć, filmów, dokumentów, rysunków, schematów, jest prezentowana na urządzeniach mobilnych, ale i interaktywnych multimedialnych panelach ściennych, przy użyciu map topograficznych i satelitarnych czy wizualizacji 3D. Asta IoT jest systemem nowej generacji – systemem typu społecznościowego, z powiadomieniami, natychmiastową komunikacją, ładowaniem i tagowaniem treści, itp.

Technologia

Asta IoT jest systemem ’mobile cloud computing’ w modelu SaaS. Usługi systemu są wdrażane na żądanie na bezpiecznej i wydajnej platformie Microsoft Windows Azure. Aplikacje użytkowników na smartfony, tablety i stacje z platformą Windows 10 są ściągane wprost ze sklepu Windows Store. System korzysta m.in. z Microsoft Bing Maps oraz Asta Surveys i Asta Workflow-Workforce. Asta IoT standardowo oferuje styki m.in. do urządzeń IoT dołączonych do sieci przy użyciu technologii LPWA firmy Sigfox, efektywnej, bezpiecznej technologii 4L (’Low Power-Long Range-Low Traffic-Low Cost’) sprawdzonej m.in. w największej sieci IoT Cellnex Telecom, obejmującej 1.3k stacji bazowych o wydajności 1M urządzeń każda.

Mobile Workforce in the Mobile Cloud

Asta Labs has already started commercial deployment of its Asta Workforce product that constitutes one more element of the Asta Operations solution suite. Asta Workforce enables managing teams of mobile employees by defining and supervising groups of mobile workers, assigning work orders to entire teams and selected individuals, monitoring location of the employees, their availability and workload, as well as controlling work progress and reporting work results. Asta Workforce is a truly mobile cloud solution, which is offered as a service (hosted in the Windows Azure or a Windows Server-based environment) that can be accessed from smartphones and tablets, with applications available for download directly from the app stores.

With the Asta Workgroup Manager application arbitrary workforce teams can be defined by assigning employees to (multiple) workgroups as either plain workers or workgroup managers, based on their competences and skills. The application allows work supervisors to send work requests to workforce teams, and workgroup managers to monitor the location of team members, their status and workload, and assign work requests based on their capabilities and availability. The requests can be equipped with work questionnaires, documents and images required for completing and reporting the requested task.

The Asta Workers Dashboard application allows team members to manage their status and availability, and to receive work related notifications and to pick up and accept work requests. The application is used for managing assigned work request, controlling their deadlines, and reporting their progress and completion. It also supports intra- and inter-team communication, time-, distance-, and traffic-optimised navigation to the location where the requested task is to be performed, as well as other work support functions.

Asta Workforce can be customised to suit the needs of the majority of companies from utilities, communications, healthcare, security, marketing and other sectors. Apart from simple customisation of the description of employee capabilities, workforce managers can exploit advanced capabilities and customisation features of the Asta Surveys technology, to define arbitrary work questionnaires and reports.

Asta Product Catalogue for Sales

Asta Product Catalogue is another mobile cloud solution from Asta Labs that is directed towards corporate users. The solution enables creating, managing and presenting a catalogue of products that are offered either directly by the company or by its partners. The catalogue can contain textual and multimedia specifications of the products and multiple groups of product offerings with profiled product pricing. Due to its rich, multimedia content and attractive means of presentation being applied, the catalogue can be used for both sales and marketing purposes.

Powered by Windows Azure Logo point5

Implemented on Asta Architecture, Asta Product Catalogue is a mobile cloud solution, which is offered as a service hosted in the Microsoft’s Windows Azure cloud but can also be deployed in a private Windows Server-based environment. Asta Product Catalogue constitutes an element of the Asta Sales solution suite.

The Product Basket mobile application available for smarthphones and tablets can be used to present the entire product offer in an intuitive, easy and attractive way — it allows browsing product groups, searching for products by tags and characteristics, and presenting product-related pictures, videos, diagrams, and simple descriptons.

The application can be used either on site at sales offices or directly at customer premises by mobile representatives of the company. In the latter case those mobile representatives can also immediately collect customer feedback and even product orders by completing product or customer-related surveys in real time.

Product managers can define the company’s offer using the Asta Product Eden application. They can define specifications of products being goods, resources, or services by introducing product descriptions, defining selectable product characteristics and attaching multimedia visualisations. Apart from elementary products, complex products can be defined as well by bundling together arbitrary component products.

Then product offerings can be defined by attaching pricing schemes to product specifications and defining conditions of discounts and promotions. The offerings can be arbitrarily tagged and grouped according to product domain, customer target group, distribution channel, etc.

Exploiting advanced capabilities and customisation features of the Asta Surveys technology, product, sales and marketing managers can define arbitrary sales and marketing surveys composed of freely defined queries with closed and open answers, which are supposed to be used while presenting an offer to a potential customer.

New-Gen Resource Inventory

Asta Labs has released Asta Resources — a unique, new generation resource inventory solution. It enables managing information on resource configuration and processes of resource deployment and maintenance within diverse, in particular networking, environments of telecommunications networks, power grids, communications and transport infrastructures, and others. Information on both physical and logical resources can be managed – infrastructure sites and infrastructure connections, equipment and its hardware and software modules, logical connections, and much more. The information can have the rich multimedia form of photos, videos, documents, figures, floor plans, etc., and be presented using road and satellite maps and 3D visualisations. Asta Resources allows for resource management in a multi-party environment, when the resources are owned by different companies, which can describe their owned resources as planned or installed, designate as public or private, share them and lease, etc.

Asta Resources is an advanced and modern system but at the same time it is lightweight and simple. It is a mobile cloud computing system that supports a true SaaS model. A company can obtain its dedicated instance of Asta Resources in a matter of minutes with on-line registration of the company’s account, in real time activation of the company’s services in the cloud, and immediate, on-demand download of smartphone and tablet applications from the app store by the company’s employees. Implemented on Asta Architecture, Asta Resources is a highly scalable system that can be hosted in the Microsoft’s public Windows Azure cloud as well as in the company’s private cloud organised with Windows Server-based infrastructure.

Asta Resources realises the idea of the communitised business and operations support system. Its simple, intuitive and attractive smartphone and tablet applications, resembling social networks apps, are so much different than heavy, complex, overloaded applications of legacy, traditional resource inventory systems, which are installed on a limited numer of workstations and are only operated by a few highly skilled individuals. With simplification being one of primary system design objectives, Asta Resources provides for creating a large community of system users who can access resource-related information no matter who they are and where they are, using their everyday experience with instant messaging, uploading multimedia content or information tagging of social networks. In that way, Asta Resources promotes ubiquitous use of rich, multimedia resource-related information throughout all the divisions of the company, making the information more up-to-date, more consistent, and thus more valuable, allowing, in particular, for data crowdsourcing, etc.

Asta Resources is both flexible and future safe. Domain-specific models of resources that are downloaded at system deployment can then be customised and extended at system runtime — using object-oriented modelling concepts, system administrators can freely define new classes (kinds) of resources, like a new kind of equipment with specific functionality, and new resource types, i.e., specific types of resources of a given kind, like a new model of equipment of a given kind from a given manufacturer. Exploiting advanced capabilities and customisation features of the Asta Surveys technology arbitrary technical surveys can be defined to support resource management processes. And due to advanced workflow and workforce capabilities of Asta Platform those business processes can be tailored to the company’s profile, structure, maturity, and specific needs.

Now Asta Marketing

Asta Marketing is another new mobile cloud computing system from Asta Labs, which enables organising and managing marketing campaigns — running market surveys and distributing marketing information — using mobile devices. Implemented on Asta Architecture, Asta Marketing is offered as a service, hosted in the Microsoft’s Windows Azure cloud.

Exploiting advanced capabilities and customisation features of the Asta Surveys technology, marketing managers of all types of companies can define arbitrary marketing surveys composed of freely defined queries with closed and open answers. Then, they can define marketing targets, which can be people, companies and arbitrary objects identified either directly or by means of addresses, characteristics, etc. Finally, supported by workflow and workforce capabilites of Asta Platform, they can define and manage teams of surveyors — mobile marketers — who are responsible for conducting surveys by interrogating their assigned marketing targets within assigned time periods. With mobile marketers filling in survey questionnaires and gathering textual and multimedia information using tablets and smartphones, the managers can review completed surveys in real time on their mobile devices, analysing the gathered information and the efficiency of marketer groups and individual surveyors.

Asta Investments Goes into Portfolio

Asta Labs has included a new mobile cloud computing system into its product portfolio. Asta Investments allows both investors and contractors to manage all kinds of investment projects. Using mobile devices, the representatives of all involved parties can collaborate in controlling projects, subprojects, their phases and tasks. Smartphone and tablet applications provide for managing most current information on status, schedule and all involved parties, and for handling descriptions, documents, maps and pictures pertaining to every project-related activity. The state of each activity can be reviewed and analysed using advanced capabilities and customisation features of the Asta Surveys technology. Based on Asta Architecture, Asta Investments is offered as a service, hosted in the Microsoft’s Windows Azure cloud.

Lab Resources Reservation on Asta Platform

Using the newest release of the Asta Platform, the flagship product of Asta Labs, the Department of Switching and Computer Networks of the Warsaw University of Technology (WUT) has just implemented the first production version of its Lab Resources Reservation system. The system allows the students that attend the courses provided by the Institute of Telecommunications (IT; the parent unit of the Department) to reserve the time and the resources required for their laboratory assignments.

As a rule the resources are accessed remotely and are provisioned at runtime using the virtualisation capabilities of the Department’s IT infrastructure. Already supporting a considerable number of courses provided by the Institute, the system is used by almost 400 students of the Faculty of Electronics and Information Technologies. While primarily allowing the students to reserve the lab resources it also provides the lecturers with the capabilities of monitoring the reservation process.

The system has been implemented by the students who are active in the scientific circle of the Mobile Applications and Systems, supervised by staff members of the Department. The entire phase of system design, coding, testing and deployment has been completed within 6 weeks.