Asta Investments

(in Polish)

Asta Investments (Asta Inwestycje) to system typu ‘mobile cloud computing’ pozwalający na zarządzanie inwestycjami prowadzonymi na terenie miasta lub wsi, gminy, powiatu lub województwa, skierowany do urzędów jednostek administracji rządowej i samorządowej – od urzędu wójta gminy i prezydenta miasta po urząd wojewody i marszałka województwa.

Asta Investments jest przeznaczony do zarządzania projektami inwestycyjnymi – zarówno finansowanymi ze środków publicznych (w tym funduszy unijnych), jak i realizowanymi w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego – związanymi z: budową i modernizacją sieci wodociągowych, ujęć wody i oczyszczalni ścieków, sieci energetycznych i stacji transformatorowych, sieci telekomunikacyjnych i węzłów szerokopasmowego dostępu do Internetu; obiektów infrastruktury komunikacyjnej – dróg, ulic, mostów, ścieżek rowerowych i szlaków turystycznych; budynków i terenów użyteczności publicznej – szkół, szpitali i ośrodków zdrowia, parków, boisk i placów zabaw, i wielu innych.

Zastosowanie Asta Investments pozwala wyeliminować lub ograniczyć typowe problemy napotykane przy realizacji inwestycji, takie jak słaba koordynacja działań wielu uczestniczących w inwestycji stron, niekompletność i nieaktualność danych dostępnych poszczególnym stronom, utrudniony przepływ informacji i spowolniony proces podejmowania decyzji.

Asta Investments umożliwia zarządzanie realizowanymi i planowanymi projektami oraz składającymi się na nie zadaniami inwestycyjnymi (w bardziej skomplikowanych przypadkach projekty mogą być traktowane jako części większych projektów inwestycyjnych, np. związanych za wspólnym finansowaniem). Po pierwsze, możliwe jest zarządzanie informacją o wszystkich stronach uczestniczących w projektach bądź pojedynczych zadaniach – inwestorach, inwestorach zastępczych, wykonawcach i podwykonawcach, a także, np., urzędach kontroli i nadzoru. System daje wszystkim stronom możliwość współuczestniczenia w zarządzaniu inwestycją poprzez kontrolowany (i profilowany odpowiednio do roli) dostęp do danych związanych z zadaniami, w których uczestniczą. Po drugie, system pozwala na zarządzanie informacją o lokalizacji i zasięgu inwestycji opartą na wykorzystaniu map satelitarnych i trójwymiarowych, terminach realizacji poszczególnych projektów i zadań oraz ich bieżącym stanie, o odpowiedzialnych za projekt czy zadanie pracownikach, w szczególności pracownikach inwestora i wykonawcy, ale także informacją obrazującą przebieg projektów i poszczególnych zadań: ta ostatnia to w szczególności dokumenty stanowiące dane zadania (np. specyfikacje, pozwolenia) lub wyniki zadania (np. raporty, protokoły), ale również informacja multimedialna w postaci zdjęć i filmów. System daje możliwość, okresowej lub planowanej czy też doraźnej, oceny stanu całego projektu inwestycyjnego i każdego jego zadania, poprzez wypełnienie ankiety (kwestionariusza) odpowiedniej do charakteru czy statusu projektu lub zadania.

Wykorzystania Asta Investments niesie za sobą oszczędności dotyczące nakładów finansowych i czasu realizacji inwestycji, wynikające przede wszystkim z uporządkowania, ujednolicenia i centralizacji typowo rozproszonej informacji o inwestycjach, oraz zapewnienia powszechnego mobilnego dostępu do informacji, pozwalającego na jej szybszą aktualizację, przepływ i wszechstronne udostępnianie. Informacja jest dostępna pracownikom związanym z realizacją inwestycji na ich indywidualnych urządzeniach, ale może być również (wybiórczo) udostępniona w urzędach, np. na panelach telewizyjnych dużych rozmiarów, mieszkańcom, lokalnym przedsiębiorcom, inwestorom, właścicielom i operatorom infrastruktury sieciowej, służąc realizacji idei e-administracji i społeczeństwa obywatelskiego, jak również celów marketingowych.

Wdrożenie Asta Investments wymaga niewielkich nakładów i może się odbyć w bardzo krótkim czasie. System jest dostępny jako usługa realizowana w modelu przetwarzania w chmurze, korzystanie z której nie niesie kosztów inwestycyjnych, a jedynie wiąże się z opłatą abonamentową zależną od intensywności użycia. Wszyscy użytkownicy uzyskują mobilny dostęp do usługi przy użyciu aplikacji na smartfony i tabletyaplikacje mogą bezpłatnie pobrać ze sklepu i automatycznie zainstalować. Ponieważ wszystkie aplikacje są z jednej strony wyposażone w bardzo prosty i intuicyjny interfejs użytkownika, a z drugiej strony dostosowane do ról użytkowników, ich obsługa nie wymaga wcześniejszego długotrwałego i kosztownego szkolenia.

W Asta Investments istnieje możliwość prezentowania wspólnie z danymi o inwestycjach powiązanej informacji pochodzącej z innych źródeł, np. lokalnych informacji terytorialnych, informacji demograficznych, itp. Przede wszystkim jednak system może być dalej rozszerzany z wykorzystaniem innych rozwiązań Asta Labs, w szczególności, na etapie planowania inwestycji badanie potrzeb i możliwości realizacji inwestycji może być prowadzone przy użyciu Asta Marketing, natomiast po zakończeniu inwestycji zarządzanie wszystkimi zasobami powstałymi w ramach projektu inwestycyjnego może się odbywać z wykorzystaniem Asta Inventory.

%d bloggers like this: